ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BrandedStocklots.com

1.1 ทั่วไป

1.1 ข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขมีผลกับข้อตกลงทั้งหมดที่ Fashion Junkies B.V. - ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อโดเมน ‘BrandedStocklots.com’ - เข้ามีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนและใช้งานเว็บไซต์ ww.BrandedStocklots.com

1.2 ไม่มีกรณีใด ๆ ที่ BrandedStocklots.com ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลเกี่ยวข้องซึ่งถูกใช้โดยผู้เข้าร่วมทำสัญญาอื่น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ดังนั้น ไม่มีกรณีใด ๆ ที่ข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขของบุคคลที่สามจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงที่ BrandedStocklots.com เข้าไปมีส่วนร่วม

1.3 อัตลักษณ์ของผู้ประกอบการ

Fashion Junkies BV

ตำแหน่งและที่ตั้งสำนักงาน:
Staalstraat 24
1951 JP Velsen-Noord

E-Mail: info@brandedstocklots.com

หมายเลขหอการค้า: 34333069
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: NL 190 873 693 B03

2 เว็บไซต์

2.1 BrandedStocklots.com ดำเนินการเว็บไซต์ซึ่งมีสินค้าและบริการที่หลากหลายถูกเสนอโดยบุคคลที่สามให้กับบุคคลที่สาม เมื่อผู้ใช้ทำการลงทะเบียนบน BrandedStocklots.com เขาสามารถใช้บริการการโฆษณาและบริการทางการขายของ BrandedStocklots.com ได้

2.2 ด้วยการช่วยเหลือในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ หากข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งาน(ผู้ซื้อและผู้ขาย) ได้ข้อสรุป ไม่มีกรณีใด ๆ ที่ BrandedStocklots.com มีส่วนในข้อตกลงนั้น ๆ บทบาทของ BrandedStocklots.com ถูกจำกัดให้เป็นเฉพาะผู้เสนอบริการที่เป็นไปได้ในการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ที่กำลังอ้างถึง

2.3 สัญญาในการซื้อและขายที่เกิดขึ้นบน BrandedStocklots.com เกิดขึ้นโดยปราศจากการมีส่วนร่วมใด ๆ จาก BrandedStocklots.com ปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่สัญญาการซื้อและขายมีผลทั้งหมดนั้นเป็นความเสี่ยงและความสูญเสียของผู้ใช้งาน ทาง BrandedStocklots.com ไม่ได้มีบทบาทหรือหน้าที่ทางกฎหมายหรือบทบาทอื่นใดที่เกี่ยวข้องสัญญาเหล่านั้น

3 การลงทะเบียนกับ BrandedStocklots.com

3.1 บนเว็บไซต์ของ BrandedStocklots.com ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้ทางเลือกในการโฆษณาซึ่งมีให้บริการอยู่บนเว็บไซต์นั้น ด้วยความจงใจในการลงทะเบียนของผู้ใช้งานแสดงให้ทราบว่าเขาได้รับทราบและยอมรับเนื้อหาในข้อกำหนดทั่วไปและเงื่อนไขนี้

3.2 BrandedStocklots.com มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงของผู้ใช้เกี่ยวกับการลงโฆษณาในกรณีที่การลงทะเบียนไม่ถูกต้อง, ผู้ใช้งานไม่มีตัวตนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย, สินค้าที่เสนอมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของคุณภาพ, หรือในกรณีที่ข้อตกลงส่วนมากมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ BrandedStocklots.com ในกรณีที่ BrandedStocklots.com ใช้สิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงตามที่ระบุไว้แล้วนั้น BrandedStocklots.com ไม่มีภาระรับผิดชอบในการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการโฆษณาที่ได้รับชำระแล้วให้กับผู้ใช้งาน

3.3 ข้อตกลงเพื่อใช้งานเว็บไซต์หรือลงโฆษณาจะถูกขยายระยะเวลาออกไปด้วยข้อกำหนดเดียวกัน ข้อตกลงที่แจ้งไว้จะไม่มีการขยายระยะเวลาออกไปเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานยกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดข้อกำหนดตามสัญญาเกิน 30 วันด้วยการส่ง Email หา BrandedStocklots.com ที่ info@brandedstocklots.com ในกรณีที่ข้อกำหนดเลยระยะเวลาแล้ว ผู้ใช้งานจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดใหม่

4 บทบาทของ BrandedStocklots.com และผู้ใช้งาน

4.1 BrandedStocklots.com ให้บริการแพลทฟอร์มในการซื้อขายบนอินเตอร์เน็ตซึ่งผู้ใช้งานสามารถเสนอขายสินค้าและกิจกรรมทางการค้าอื่น ๆ ให้กับบุคคลที่สาม รูปแบบในการสื่อสารนั้น(ส่วนมากเป็นโฆษณา) จะถูกรับชมโดยบุคคลที่สามซึ่งสามารถติดต่อผู้ใช้งานหรือผู้เสนอขายได้โดยอิสระเพื่อบรรลุข้อตกลง

4.2 BrandedStocklots.com มีสิทธิ์ขาดในการเปลี่ยนแปลงแผนผังรูปแบบของเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีผลกับข้อตกลงที่ได้ทำไว้

4.3 ผู้ใช้งานรับประกันว่ารายละเอียดสัญญาทั้งหมดที่เขาใช้นั้นมีความถูกต้องและเป็นจริง ผู้ใช้งานที่เสนอขายสินค้าการันตีว่าสินค้าเหล่านั้นอยู่ในสิทธิ์การครอบครองของเขาและไม่มีภาระในการเป็นหลักประกัน และจะต้องสามารถนำส่งสินค้าได้ทันที ในกรณีที่ไม่เป็นตามนี้ ผู้ขายจะต้องระบุให้รับรู้ได้อย่างชัดเจนลงในโฆษณาของเขาด้วย

4.4 ในกรณีที่ไม่คาดคิด ไม่ว่าบุคคลที่สามหรือผู้ใช้งานตัดสินใจให้ BrandedStocklots.com รับผิดชอบในคุณภาพของสินค้าที่ซื้อไปแล้วหรือไม่ ผู้ใช้งานที่ขายสินค้านั้นจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยให้กับ BrandedStocklots.com ในกรณีที่ BrandedStocklots.com มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชยและจะต้องจ่ายค่าดำเนินคดีที่ BrandedStocklots.com ต้องจ่ายออกไปนั้น ให้กับ BrandedStocklots.com ตามสมควร

5 โฆษณา

5.1 ผู้ใช้งานต้องให้คำอธิบายตามข้อเท็จจริงและสื่อที่ใช้ประกอบต้องตรงตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5.2 BrandedStocklots.com มีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้ผู้ใช้งานส่งมอบหลักฐานเกี่ยวกับสินค้าที่เขาเสนอขาย ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามคำชี้แนะที่ได้รับ ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถทำได้ สิทธิ์ในการใช้งาน BrandedStocklots.com สามารถที่จะถูกยกเลิกได้

5.3 ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบุคคลที่สามหรือ BrandedStocklots.com, ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ, แสดงถึงการประกอบการค้าที่ไม่เหมาะสม, หรือเสนอขายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ BrandedStocklots.com กำหนดไว้ BrandedStocklots.com มีสิทธิ์ที่จะปลดโฆษณาและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้ใช้งานทราบ ในกรณีที่ BrandedStocklots.com ได้กระทำเช่นนั้น ผู้ใช้งานไม่สามารถเรียกร้องให้ BrandedStocklots.com รับผิดชอบกับผลใด ๆ ที่ตามมาได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

6 ข้อกำหนดอื่น ๆ

6.1 ผู้ใช้งานยอมรับว่า BrandedStocklots.com จะบันทึกและลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานและโฆษณาทั้งหมด

6.2 BrandedStocklots.com ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่มีการเสนอ, ผู้ใช้งาน, การปฏิบัติตามข้อตกลง, หรือข้อความและข้อมูลใด ๆ

6.3 ดังนั้นผู้ใช้งาน BrandedStocklots.com และผู้ที่มีโอกาศเป็นผู้ซื้อกระทำการโดยมีความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายเป็นของตนเองเมื่อมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรม

6.4 ในกรณีที่เว็บไซต์ BrandedStocklots.com ไม่สามารถออนไลน์เนื่องจากผลของการทำงานที่ผิดพลาดหรือสาเหตุอื่น ๆ BrandedStocklots.com จะไม่สามารถถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบได้หากการไม่สามารถออนไลน์นั้นไม่ได้มีระยะเวลารวมกันแล้วยาวนานกว่า 10% ของปีปฏิทิน

6.5 ในกรณีที่มีระยะเวลาที่ไม่สามารถออนไลน์ได้ยาวนานกว่า 10% BrandedStocklots.com สามารถรับผิดชอบได้ไม่เกินกว่าจำนวนเท่ากับราคาของการโฆษณารายปี ไม่มีกรณีใด ๆ ที่ BrandedStocklots.com จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อเนื่องจากกรณีนี้

6.6 ข้อตกลงกับ BrandedStocklots.com อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศเนเธอแลนด์ ศาลเขต Leeuwarden ประเทศเนเธอแลนด์มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินชี้ขาดข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้น

7. ข้อความแถลงความเป็นส่วนตัว

7.1 เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราแล้ว คุณอาจสงสัยว่าเราทำอะไรบ้างกับข้อมูลเหล่านั้น เพื่อความโปร่งใส เราต้องการแบ่งปันให้คุณทราบว่าเราทำอะไรบ้างกับข้อมูลประเภทนั้น หากคุณมีคำถามหลังจากอ่านข้อความเหล่านี้กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยส่ง Email หาเราที่ info@brandedstocklots.com.

ความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเราได้รับการป้องกันอย่างดี เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ เราไม่มีการมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สาม เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณสั่งซื้อการสมัครสมาชิกหรือบริการสุดยอดโฆษณา(TopAd) ข้อมูลของคุณจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชี

ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกต้องหรือไม่?
มีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องหรือคุณต้องการดูรายละเอียดข้อมูลของคุณใช่หรือไม่? กรุณาติดต่อเราทาง Email เราสามารถให้บริการคุณได้ทุกวันทำงานตั้งแต่เวลา 8.00. ถึง 17.00น.