Algemene voorwaarden van BrandedStocklots.com

1.1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Fashion Junkies B.V. - handelend onder de domeinnaam 'BrandedStocklots.com' - aangaat. Hieronder vallen ook de registratie en het gebruik van de website www.BrandedStocklots.com.

1.2 BrandedStocklots.com aanvaardt in geen geval de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij - in welke vorm dan ook. Onder geen enkele omstandigheid kunnen dergelijke algemene voorwaarden van derden deel uitmaken van een overeenkomst waarbij BrandedStocklots.com een van de partijen is.

1.3 Identiteit van de ondernemer:

Fashion Junkies BV

Vestigings- en kantooradres:
Staalstraat 24
1951 JP Velsen-Noord

E-Mail: info@brandedstocklots.com

Kamer van Koophandel nummer: 34333069
BTW-identificatienummer: NL 190 873 693 B03

2 Website

2.1 BrandedStocklots.com beheert een website waarop diverse goederen en diensten door derden aan derden worden aangeboden. Wanneer een gebruiker zich registreert op BrandedStocklots.com kan hij gebruik maken van de advertentie- en verkoopdiensten van BrandedStocklots.com.

2.2 Indien met behulp van de registratie op de website een overeenkomst tot stand komt tussen gebruikers - koper en verkoper - is BrandedStocklots.com in geen geval partij bij een dergelijke overeenkomst. De hoedanigheid van BrandedStocklots.com is beperkt tot het aanbieden van de mogelijkheid om een advertentie op de betreffende website te plaatsen.

2.3 Een op BrandedStocklots.com gesloten koop- en verkoopovereenkomst vindt plaats zonder enige betrokkenheid van BrandedStocklots.com. Eventuele problemen die zich voordoen bij de uitvoering van een koop- en verkoopovereenkomst zijn geheel voor rekening en risico van de gebruikers. BrandedStocklots.com speelt geen enkele wettelijke rol of enige andere rol met betrekking tot een dergelijke overeenkomst.

3 Registratie BrandedStocklots.com

3.1 Op de website van BrandedStocklots.com kunnen gebruikers zich registreren om gebruik te maken van de advertentiemogelijkheden die op deze website worden aangeboden. Door middel van registratie geeft de gebruiker aan dat hij de inhoud van deze Algemene Voorwaarden heeft ontvangen en accepteert.

3.2 BrandedStocklots.com heeft het recht om de gebruikersovereenkomst met betrekking tot het plaatsen van advertenties te beëindigen indien de registratie onjuist is, gebruik wordt gemaakt van niet-bestaande rechtspersonen, de aangeboden goederen van twijfelachtige kwaliteit zijn of indien de overeenkomst in het algemeen betrekking heeft op handelingen die strijdig zijn met de belangen en doelstellingen van BrandedStocklots.com. In het geval dat BrandedStocklots.com gebruik maakt van haar recht om een dergelijke overeenkomst te beëindigen, is zij niet verplicht om de betaalde advertentiekosten aan de gebruiker terug te betalen.

3.3 Overeenkomsten tot het gebruik van de website of het plaatsen van advertenties worden steeds met dezelfde termijn verlengd. Dergelijke overeenkomsten worden niet geacht te zijn verlengd in het geval dat de gebruiker de overeenkomst beëindigt uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd van de overeenkomst die is gesloten door het sturen van een e-mail naar BrandedStocklots.com op info@brandedstocklots.com. Bij overschrijding van deze termijn is de gebruiker gebonden aan een nieuwe termijn.

4 Rol van BrandedStocklots.com / de gebruiker

4.1 BrandedStocklots.com biedt een handelsplatform op het internet waar gebruikers producten en andere commerciële activiteiten aan derden kunnen aanbieden. Dergelijke vormen van communicatie - vaak advertenties - worden bekeken door derden, die volledig zelfstandig contact kunnen opnemen met de gebruiker/aanbieder om tot enige overeenstemming te komen.

4.2 BrandedStocklots.com heeft het recht om de lay-out van de website naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de gesloten overeenkomsten.

4.3 De gebruiker garandeert dat alle contactgegevens die hij gebruikt correct en waarheidsgetrouw zijn. Een gebruiker die goederen aanbiedt, garandeert dat deze zich daadwerkelijk in zijn bezit bevinden en dat zij vrij zijn van enig zekerheidsrecht en dat zij ook onmiddellijk kunnen worden geleverd. Indien dat niet het geval is, moet de verkoper dit duidelijk kenbaar maken in zijn advertentie.

4.4 Indien een derde of gebruiker desondanks BrandedStocklots.com aansprakelijk stelt voor de kwaliteit van een gekocht goed, is de gebruiker die dat goed heeft verkocht, verplicht BrandedStocklots.com schadeloos te stellen. Indien BrandedStocklots.com betrokken raakt bij een gerechtelijke procedure, is de gebruiker niet gerechtigd zich te verzetten tegen deze schadeloosstelling en is de gebruiker tevens gehouden tot betaling van de redelijke juridische kosten die BrandedStocklots.com maakt.

5 De advertenties

5.1 De gebruiker dient een objectieve beschrijving en realistisch beeldmateriaal te verschaffen, in het belang van alle betrokken partijen.

5.2 BrandedStocklots.com heeft het recht om de gebruiker te verzoeken het bewijs te leveren van de goederen die hij aanbiedt. De gebruiker is verplicht de instructies op te volgen; indien hij dit nalaat is het mogelijk zijn gebruik van BrandedStocklots.com te beëindigen.

5.3 Indien de gebruiker, in strijd met de belangen van derden of BrandedStocklots.com, onjuiste informatie verstrekt, onjuist commercieel gedrag vertoont of goederen aanbiedt die niet voldoen aan de normen van BrandedStocklots.com, is BrandedStocklots.com gerechtigd de advertentie te verwijderen en de toegang van de gebruiker tot de website te blokkeren, zonder dat zij verplicht is de reden(en) daarvoor op te geven. In het geval dat BrandedStocklots.com dit doet, kan een gebruiker BrandedStocklots.com in geen geval aansprakelijk stellen voor welke gevolgen dan ook.

6. Diverse bepalingen

6.1 De gebruiker aanvaardt dat BrandedStocklots.com alle gegevens van de gebruiker en de advertenties opslaat en registreert.

6.2 BrandedStocklots.com geeft geen enkele garantie met betrekking tot de aangeboden goederen en diensten, gebruikers, uitvoering van overeenkomsten, of verklaringen en informatie.

6.3 De gebruiker van BrandedStocklots.com en de eventuele koper handelen dus altijd op eigen risico en kosten wanneer zij een transactie aangaan.

6.4 In het geval dat de website van BrandedStocklots.com niet online is als gevolg van een storing of andere oorzaak, kan BrandedStocklots.com niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat een dergelijke storing niet meer dan 10% van het kalenderjaar bedraagt.

6.5 Indien er sprake is van een storing van meer dan 10%, is de maximale aansprakelijkheid waarvoor BrandedStocklots.com aansprakelijk kan worden gesteld gelijk aan de kosten van een advertentie op jaarbasis. BrandedStocklots.com is in geen geval aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

6.6 Op alle overeenkomsten met BrandedStocklots.com is het Nederlandse recht van toepassing. De Rechtbank te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

7. Privacybeleid

7.1 Wanneer u uw persoonlijke gegevens bij ons achterlaat, kunt u zich afvragen wat wij met die gegevens doen. Om zo transparant mogelijk te zijn willen we graag met u delen wat we met dat soort informatie doen. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, laat het ons weten door ons een e-mail te sturen: info@brandedstocklots.com.

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u bij ons achterlaat wordt goed beschermd. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij geven uw persoonlijke gegevens nooit aan derden.
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens wanneer u een abonnement of een TopAd bestelt. Uw gegevens worden dan gebruikt voor boekhoudkundige doeleinden.

Zijn uw persoonlijke gegevens onjuist?
Is er een fout of wilt u uw gegevens inzien? Neem dan contact met ons op via e-mail. Wij zijn elke werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur bereikbaar.